'Van toeslagschandaal kinderopvang naar bijstandsaffaire?'

Auteur
Vernieuwingsgroep Beekdaelen

Het kabinet dreigt te vallen over het kinderopvangtoeslagenschandaal. De kloof tussen theorie en praktijk, tussen politiek en praktijk, tussen ambtenaren en praktijk was te groot. Maar hoe zit het met andere regelingen, zoals de bijstand? Ook daar komen nu verhalen uit de praktijk naar voren, bv. De terugvordering vanwege het aannemen van boodschappen van je eigen moeder.

Om later niet het verwijt als Vernieuwingsgroep te krijgen ‘jullie stonden erbij en keken ernaar’ heeft Jos Pieper de bijgevoegde artikel-32 vragen aan het college gesteld om de praktijk in Beekdaelen eens goed door te lichten. Hopelijk wordt er in Beekdaelen wel rechtvaardig maatwerk geleverd!

Vernieuwingsgroep Beekdaelen: "Met als symbolisch startpunt het Bulgarenschandaal en aangevuld door de participatiewet startte een benadering van de bijstandsontvanger meer vanuit fraudeperspectief en vanuit ‘voor wat, hoort wat, wat dan ook’ dan vanuit solidariteit. De slogan: er bestaat geen gratis geld is hier een kernachtige uitdrukking van. Bijna alle partijen in Nederland hebben hieraan meegedaan. Ook de rechterlijke macht richtte zich meer op de letter van de wet dan op de omstandigheden van de bijstandsontvanger. De rechterlijke uitspraken mogen dan misschien wel rechtmatig zijn geweest, maar waren ze ook allemaal rechtvaardig?"

"Het rapport ‘ongekend onrecht’ (2020), uitkomst van het onderzoek naar de kinderopvangtoeslagen, laat zien dat de kloof tussen theorie en praktijk, tussen instituties en praktijk, tussen politiek en praktijk, tussen ambtenaren en praktijk, het grootste manco is. Dat roept de vraag op: zijn wij als raadsleden van de gemeente Beekdaelen wel voldoende op de hoogte van de praktijk, van de individuele fraudegevallen en de participatieverplichtingen? Zonder meteen aan een grootschalige wanpraktijk te denken zou een nadere bestudering van de praktijk op zijn minst het verwijt van ‘jullie stonden erbij en deden niks’ kunnen voorkomen. Zouden we niet door middel van een nader onderzoek meer zicht moeten krijgen op de concrete afhandeling van bijstandsaanvragen?"

Vragen

  1. Is het college het met de Vernieuwingsgroep eens dat een dergelijk onderzoek verhelderend kan werken, ook richting bijstandsontvangers? Zeker als zal blijken dat we in Beekdaelen toch al uitgaan van rechtvaardig maatwerk.
  2. Is het college bereid een toelichting van de sociale diensten over de uitvoering van het beleid inzake fraude en participatie aan de hand van (geanonimiseerde) casuïstiek te organiseren met de raad? Bv. in de vorm van presentaties van o.a. ISD-Bol en ISD-Kompas.
  3. Kan het college de Vernieuwingsgroep voorzien van bestaand materiaal over de evaluatie van de uitvoering van de participatiewet in Beekdaelen, Onderbanken, Nuth en Schinnen?
  4. Is het college bereid een oproep te doen op de gemeentepagina’s in de lokale bladen (of anderszins, bv. via social media) om problemen in het contact met de sociale diensten te melden bij een nader in te stellen meldpunt?
  5. Indien uit dit alles blijkt dat maatregelen nodig zijn, kan het college dan met voorstellen aan de raad komen ter verbetering van de praktijk?
  6. Zou het adviesorgaan Sociaal Domein Beekdaelen betrokken kunnen worden bij bovengenoemde onderzoeksstappen?

Jos Pieper